‘Miljardenschuld aan Indische gemeenschap weggemoffeld’

‘Miljardenschuld aan Indische gemeenschap weggemoffeld’ uit het AD van 1 dec 2017.

Nederland moffelt een miljardenschuld aan de Indische gemeenschap weg. Dat stellen nabestaanden van voormalige KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië. Gesteund door de Task Force Indisch Rechtsherstel strijden ze bij de rechter tegen de staat om uitbetaling van achterstallige salarissen tijdens de oorlog.

Tonny van der Mee 01-12-17, 05:00 Laatste update: 10:23

De kwestie draait om 82.000 voormalige militairen en ambtenaren in Nederlands-Indië. Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) hebben ze geen salaris noch pensioenopbouw gekregen. Over uitbetaling daarvan wordt al decennialang gesteggeld. Het ging destijds om 1,3 miljard gulden, zo’n 16.000 gulden per persoon. Inmiddels is de totale schuldenlast omgerekend naar nu zo’n 5,7 miljard euro, ofwel: 70.500 euro per persoon, exclusief rente.

Nederland weigert aansprakelijkheid. De staat beroept zich op een arrest van de Hoge Raad in 1956, waarin staat dat alle financiële verplichtingen zijn overgedragen aan Indonesië, de rechtsopvolger van Nederlands-Indië. Dat is bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 vastgelegd in een vermogensbalans.

Uit archiefonderzoek van onderzoeksjournalist Griselda Molemans blijkt dat dit nooit gebeurd is. Uitbetaling van de achterstallige salarissen, de ‘backpay’, ontbreekt op de vermogensbalans. ,,Indonesië kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld. In de onderhandelingen staat nergens dat die schuldverplichting is overgedragen’’, zegt Molemans. ,,En er staat letterlijk dat Indonesië alleen schulden hoeft over te nemen waar de republiek belang bij heeft. Daarmee heeft Nederland een vrijbrief gegeven om de achterstallige salarissen niet te betalen. Dat is de hoogste trede van bedrog.’’

Nederland heeft vrijbrief gegeven om achterstallige salarissen niet te betalen. Dat is hoogste trede van bedrog

Eind 2015 sloot toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) alsnog een akkoord met het Indisch Platform over een terugbetaalregeling. Alleen voormalige militairen en ambtenaren die op 15 augustus 2015 nog in leven waren – of hun erfgenamen als ze na die datum overleden – krijgen een eenmalige uitkering van 25.000 euro, een veel lager bedrag dan waar ze recht op hebben.

Tot nu toe hebben 577 rechthebbenden de uitkering gekregen. Dat heeft de Nederlandse staat ‘slechts’ 14,4 miljoen euro gekost. Dat is een schijntje bij de eigenlijke schuldlast van 5,7 miljard euro.

Nabestaanden van KNIL’ers en ambtenaren die vóór de peildatum overleden, haalden dit jaar bakzeil bij de rechter. Daarom stapten enkelen gisteren naar de Centrale Raad van Beroep, onder wie Liszy Jonkers (59), dochter van een ex-KNIL-militair. Haar vader diende tijdens de oorlog in het KNIL. Hij werd gevangengenomen, opgesloten in een Jappenkamp en verrichtte dwangarbeid aan de Birma-spoorlijn.

Jonkers vindt de peildatum ‘oneerlijk’ en ‘discriminerend’. Haar vader overleed op 1 oktober 2004. Bovendien is het in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: in gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden.

Jonkers: ,,Voor mij is het een principekwestie. Ik wil morele en financiële erkenning voor mijn vader. Hij is in dienst geweest van Nederland, is gemarteld en heeft geleden. Ik heb het gevoel dat hij niet meetelt. Mijn vader kan er niets aan doen dat hij in 2004 overleed. De Nederlandse staat kan er wel wat aan doen dat ze deze mensen ruim 70 jaar heeft laten wachten.’’

Het ministerie zegt dat het een niet-wettelijke regeling heeft, waar geen juridische verplichtingen aan vastzitten. De regeling is getroffen als ‘morele genoegdoening’ en is ‘politiek en financieel het hoogst haalbare’, aldus de advocaten.

Nederland heeft 350 jaar gebruikgemaakt van de vruchten van het land en het zweet van de bevolking

Bovendien stellen ze dat de backpay-regeling niet moet worden gezien als een uitbetaling van achterstallige salarissen. Maar dat strookt niet met de brochure van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het uitvoerend orgaan, waarin expliciet staat dat de regeling daarvoor bedoeld is.

Volgens Hana van Ooijen, advocaat van Jonkers, wordt de schuldenlast door Nederland ‘weggemoffeld’. ,,Het is too little, too late. Het heeft lang op zich laten wachten en bereikt slechts een fractie van de groep rechthebbenden. Hoeveel betekenis heeft deze regeling?”

Nederland is het enige land ter wereld dat achterstallige salarissen over de oorlogsperiode nooit heeft uitbetaald. ,,Het is een beleid van afschuiven en doorschuiven’’, zegt voorzitter Sylvia Pessireron van de Task Force Indisch Rechtsherstel. ,,Nederland heeft 350 jaar gebruikgemaakt van de vruchten van het land en het zweet van de bevolking. Als dat land wordt bezet, schuift ze die verantwoordelijkheid voor haar onderdanen af.”

De rol van het Indisch Platform is dubieus. De organisatie is in het overleg geen officiële vertegenwoordiger van de Indische gemeenschap. Bovendien zijn veel lidorganisaties uit onvrede opgestapt. Molemans: ,,Het wordt verkocht als een daad van goede wil. Dat je het lef hebt om dit morele genoegdoening te noemen. Alsof het een genereus gebaar is. Het is gewoon een schuld van 5,7 miljard euro die betaald moet worden. Deze mensen hebben daar recht op.’’

Bron: Algemeen Dagblad 1 december 2017

Herdenking 15 augustus 2017 te Raffy

Elk jaar organiseert de Stichting Arjati de ’Indië-herdenking 15 augustus”  ter nagedachtenis aan alle mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse bezetting en tijdens de Bersiapperiode in het toenmalige Nederlands-Indië.

De herdenking vond onder grote belangstelling plaats bij het Indië-monument in de tuin van het Woonzorgcentrum ’Raffy’.’ Het thema van de herdenking was :” Zoveel niet verteld”. Diverse sprekers waaronder de Burgemeester van Breda, Paul Debla, gaven inhoud aan dit thema.

Zojuist zijn de foto’s geplaatst van de herdenking op 15 augustus 2017. U vindt de foto’s op de pagina Kijken en Luisteren. De foto’s zijn gemaakt door dhr Andre van Velsen en door de dhr Walter Kessels van Stichting Arjati beschikbaar gesteld, namens onze leden; “Dank daarvoor!”

Wie wil vergeten moet eerst herinneren

Onlangs stond er een interessant artikel in de NRC over het koloniaal verleden wat door Nederland en Indonesie niet moet worden weggestopt. Het artikel is geschreven door de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono en is in zijn geheel geplaatst op de pagina Informatie, Zorg & Onderstuening

Uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018

De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op 24 december 2015 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 januari 2017, maar is door de Staatssecretaris verlengd tot 1 januari 2018. Aanvragen voor deze regeling moeten uiterlijk 1 januari 2018 zijn ontvangen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen die daarna worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Wie komen in aanmerking?

De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele genoegdoening voor KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement, die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen (volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is komen te overlijden, kan een aanvraag door de erfgenamen worden ingediend.

Uitzonderingen?

De Uitkeringsregeling Backpay voorziet in de mogelijkheid voor een toekenning op grond van een hardheidsbepaling. Deze hardheidsbepaling is bijvoorbeeld toegepast op personen met werkzaamheden die volledig of voor een groot deel werden gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijzend personeel in het gesubsidieerde particulier onderwijs en aan verplegend personeel in een aantal gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen. De hardheidsbepaling kan niet worden toegepast op personen die voor 15 augustus 2015 zijn overleden.

Wat wordt uitgekeerd?

De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig belastingvrij bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag is niet van invloed op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en heeft geen gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-, AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer dan 5.100 personen onderzocht op een mogelijk recht op de Uitkeringsregeling Backpay. Tot en met juli 2017 is de Backpay-uitkering 577 keer toegekend, waaronder 137 toekenningen aan personen die in het buitenland wonen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Een informatiefolder, een aanvraagformulier en informatie over het Backpay-beleid zijn beschikbaar op de website van de SVB of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden, tel: 071 – 535 68 88, e-mail: info.wvo@svb.nl.

Ook zijn de benodigde formulieren te vinden op de pagina informatie, zorg & ondersteuning van deze website.

CJ Kampschuur

Den Haag krijgt weer een Indische pleisterplaats

Het Indisch monument in Den Haag. © anp

In Den Haag komt een ontmoetingsplek voor de Indische gemeenschap in Nederland. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft daarover afspraken gemaakt met ondermeer Stichting Pelita, Indisch Platform en Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Het kabinet trekt extra geld uit voor de ontmoetingsplek, zorg en herdenkingsactiviteiten. Jaarlijks gaat het tot 2022 om 1,5 miljoen euro, en vanaf dan ieder jaar structureel om een bijdrage van 1 miljoen.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen honderdduizenden mensen uit de kolonie naar Nederland. Vaak waren zij ontheemd, berooid en getraumatiseerd. Een voorganger van de ‘pleisterplaats’, het Indisch Huis, werd in 2002 geopend om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië levend houden, maar moest in 2006 de deuren sluiten wegens wanbeheer.

Duidelijke afspraken

Om herhaling te voorkomen is er volgens Van Rijn goed gekeken naar de financiële plannen en zijn er duidelijke afspraken over de verantwoording.

Het is de bedoeling dat het Indisch Herinneringscentrum, het Moluks Historisch Museum, het Indisch Platform en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 worden gehuisvest in een statig pand aan de Sophialaan.

Er komt ook meer aandacht voor de zorg voor Indische ouderen. Velen hebben een traumatisch verleden.

Tot slot komt er extra geld voor de Nationale Herdenking op 15 augustus en voor een virtueel Indisch monument, waar oorlogsverhalen en namen van slachtoffers te vinden zullen zijn.

Het kabinet besloot in 2015 al tot betaling in de slepende ‘backpay-kwestie’: achterstallige salarissen van ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting die tot woede van de Indische gemeenschap nooit waren uitbetaald. De regeling gold alleen voor nog levende betrokkenen.

Alfred Birney, De tolk van Java

Genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2017

In zijn roman De tolk van Java rekent Alfred Birney af met talloze mythen over ons koloniale verleden en de directe gevolgen daarvan voor de betrokkenen en hun nazaten. Enerzijds doet hij dat aan de hand van de herinneringen van een getraumatiseerde KNIL-militair in de Bersiap, de gewelddadige periode in Nederlands-Indië die begon na de capitulatie van de Japanners in 1945 en eindigde met de politionele acties van 1947 en 1949. Deze bloedige, wrede tijd wekt de schrijver op een originele en bovenal volstrekt geloofwaardige manier tot leven.

Morele kwesties zoals verraad en loyaliteit, die in dit deel van de roman een belangrijke rol spelen, worden versterkt door de gejaagde, meeslepende documentaire stijl. Die stijl is zo trefzeker, dat de lezer het er vaak benauwd van krijgt en zich bijna medeplichtig voelt aan de beschreven wreedheden. In een tweede verhaallijn vertelt Birney het relaas van de gekwelde zoon van de KNIL-militair in het benauwende Nederland van de jaren zestig, waarin over de dekolonisatie van Nederlands-Indië werd gezwegen. Huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdtehuizen, verscheurdheid tussen twee culturen en de verhouding tussen een angstige zoon en een psychisch gestoorde vader voeren hier de boventoon. Naast het vele geweld biedt Birney in dit al even beklemmende deel van de roman ook vermaak aan de hand van droge, humoristische dialogen. Net als in het relaas van de vader is ook nu de stilistische gave van de auteur allesbepalend, omdat die de zoon de mogelijkheid biedt om de onafgebroken vernederingen door zijn vader te relativeren en hij er de kracht aan ontleent om verder te leven.

Het geheel levert een beklemmende, veelzijdige en literair uitstekende roman op, die niet alleen een besmette periode uit onze geschiedenis in een nieuw daglicht stelt, maar die ook de blijvende gevolgen van een burgeroorlog voor gewone mensen op een indringende wijze belicht.

Genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2017

De Indische Kwestie (motie Flohr)

Op 11 januari 2017 is Peter Flohr uit Loon op Zand erin geslaagd om zijn motie over de ‘Indische kwestie’ op de agenda van het PvdA-congres te krijgen. Hij heeft de vereiste honderd steunbetuigingen vergaard.

,,Ik ben heel blij dat het is gelukt. Het congres komend weekend in Utrecht staat uiteraard in het teken van de verkiezingen, maar er was gelukkig ook ruimte voor enkele actuele moties”, zegt Flohr, naast PvdA-lid ook fractievoorzitter van Pro3 in de gemeenteraad van Loon op Zand.

Op de bijeenkomst van de PVDA op 14 en 15 januari 2017 is de motie aangenomen met een meerderheid van 62%.

De aangenomen motie treft u hier aan: https://peterflohr.files.wordpress.com/2017/01/pvda_actuele_motie2017small.pdf

Meer informatie over de Indische kwestie treft u aan via deze link: http://nos.nl/artikel/2146126-kabinet-we-moeten-in-de-spiegel-van-het-indie-verleden-durven-kijken.html

 

Backpay-regeling verlengd

De zogeheten backpay-regeling voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS)  bekendgemaakt.

 Van Rijn en het Indisch Platform werden het vorig jaar eens over de financiële regeling voor de betrokkenen die zeventig jaar later nog in leven waren. Per persoon wordt 25.000 euro netto uitgekeerd. Aanvragen moesten uiterlijk op 1 januari 2017 zijn ingediend.

De verlenging moet vooral rechthebbenden die niet in Nederland wonen de gelegenheid geven nog een aanvraag in te dienen, aldus Van Rijn.

De salariskwestie heeft decennialang gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog achtte Nederland zich juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren van de militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië.

Dus mocht u mensen kennen die mogelijk in aanmerking komen, maar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling informeer hen!!! (Meer informatie over de backpay-regeling vindt u op de pagina Informatie en Zorg.

Stichting Nusantara

Kort geleden werden wij gewezen op de stichting Nusantara. Deze stichting vervult als cultuurspecifieke zorginstelling sinds ruim 50 jaar een bovenregionale functie voor Molukse en Indisch Nederlandse ouderen. De Indische achtergrond en cultuur van haar cliënten legitimeert een toegesneden verpleeghuiskundige zorgaanpak. Hierin is niet alleen een affiniteit en een verbondenheid met de cultureel specifieke gewoonten en gebruiken van de doelgroep van belang. Ook is in de bejegening een gerichte sensitiviteit belangrijk voor het herkennen van de aanwezigheid van specifieke contextueel bepaalde factoren. Factoren die de zorgvraag van de bewoners inkleuren. Het gaat daarbij om de herkenning en een daarop toegesneden behandeling van veelal nog onbegrepen trauma’s. Deze trauma’s hebben onze bewoners opgelopen door de oorlogen in Indonesië in 1942 en 1962 en de (ongewenste) landverhuizing naar Nederland. De traumatische ervaringen van de ouderen die bij Nusantara in zorg komen, spelen veelal ook door in de daarop volgende generaties. Het betreft hier de generatie die niet als volwassene doch als kind de oorlogen en de landverhuizing meemaakte en niet in voormalig Nederlands Indië opgroeide, maar in Nederland in de Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse thuiscultuur. Ook deze generatie(s) maken deel uit van de doelgroep van Nusantara. Meer informatie (en de www-link) treft u aan op de pagina zorg & ondersteuning.

Petitie Traktaat van Wassenaar

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

Al sinds enige tijd zijn verschillende Indische organisaties gezamenlijk bezig om dit onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen, met als doel de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen die leiden tot een bevredigde oplossing voor alle rechthebbenden.

Om dat te bereiken is er gezamenlijk een petitie opgesteld. Deze treft u aan door te klikken op de volgende link. U kunt vervolgens de petitie ondertekenen. Vergeet niet in de vervolgstap uw ondertekening van de petitie te bevestigen. Hiervoor krijgt u een email-bericht.

 Petitie Traktaat van Wassenaar 1966

Cj Kampschuur