Laatste nieuws Backpay kwestie

'Aside'

Afgelopen week is de tekst tot stand gekomen voor de uitkeringsregeling backpay. Door de betrokken instanties is met name veel energie gestoken die zorg draagt voor een rechtmatige uitkering, zowel in termen van belanghebbenden als in de vormgeving van feitelijke uitkeringsprocessen.

Er zijn 3 groepen onderkent, namelijk:

  1. Ambtshalve toekennen: Voor personen die reeds bekend zijn bij de SVB, SAIP of andere betrouwbare openbare bronnen waaruit evident kan worden afgeleid dat men inderdaad onder de definitie van de regeling valt, zal een automatische toekenning plaatsvinden. Hiermee worden inspanningen van betrokkenen geminimaliseerd en kan snel een beschikking worden afgegeven en vervolgens tot uitbetaling worden overgegaan
  2. Aanvraag via bevestigingsbrief: Hiernaast is er een groep van potentiële belanghebbenden, waarvan op basis van het eerste onderzoek niet sluitend kan worden vastgesteld dat men tot de doelgroep behoort en automatisch worden toegekend, maar zijn daar wel veel aanwijzingen voor. Deze personen zullen gericht worden benaderd en om aanvullende informatie worden gevraagd. Zij kunnen daarbij tevens eventuele aanvullende bevestigingsgegevens inbrengen. Ook potentiële belanghebbenden die zich via Indisch Platform, VWS, SVB of Pelita hebben gemeld gedurende de afgelopen weken zullen zoveel mogelijk hieronder worden meegenomen, uiteraard voor zover ze niet al in de groep vallen voor wie ambtshalve toekenning aan de orde is.
  3. Aanvraag via aanvraagformulier: Tot slot is het noodzakelijk om mensen zelf de gelegenheid te geven zich te melden. Het is immers mogelijk dat men niet in verschillende (overheids-)bronnen voorkomt, maar wel degelijk aan kan tonen in dienst te zijn geweest van het Nederlands-Indisch Gouvernement en onder de definitie te vallen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om personen die niet naar Nederland zijn geëmigreerd. Voor deze categorie geldt een bewijslast zoals we die ook kennen voor andere wet- en regelgeving rond verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Aanvrager dient in dit geval voldoende informatie aan te leveren waarmee de uitvoeringsorganisatie haar onderzoek kan starten. Andere bronnen zijn vervolgens hulpmiddel ter toetsing.

De uitkeringsregeling Backpay met toelichting treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. De voorlopige tekst, waar u geen rechten aan kunt ontlenen, treft u aan op de pagina Informatie, Zorg en Ondersteuning. Zodra de tekst is gepubliceerd in de staatscourant zal deze als een link worden opgenomen.

Madjoe Breda

'Aside'

De nieuwe website van Madjoe Breda. (9 okt 2015, update 2 nov 2015) 

Zoals u ziet heeft de website een geheel andere uitstraling gekregen en is aangepast aan het hedendaagse multimedia gebruik op PC of laptop, smartphones en tablets.

Er is bewust gekozen voor een rustige eenvoudige weergave. Onder de header (het plaatje wat regelmatig wisselt) ziet u de balk waarmee u snel naar de door u gewenste pagina kunt gaan. Sommige pagina’s hebben een onderverdeling, bijvoorbeeld de pagina Madjoe Breda.

Ook kunt u gebruik maken van een zoekmogelijkheid. Deze vindt u op elke pagina rechtsboven.

Op de pagina Evenementen vindt u informatie over de Masoek Sadja’s en busreizen die door Madjoe Breda worden georganiseerd.

De pagina Foto, Video’s en Muziek heeft ook een extra pagina: het familie album. Hier kunt u onder voorwaarden foto’s van uw eigen familie laten plaatsen voor een beperkte tijd. Meer informatie treft u aan op de pagina.

U ziet op elke pagina onderaan de vlaggen van Indonesië en Nederland. Als u op 1 van de vlaggen klikt, opent zich een foto galerie met foto’s uit Indonesië nu of als u kiest voor de  Nederlandse vlag foto’s uit Indië vanaf 1900 tot 1952. Er zullen regelmatig foto’s aan worden toegevoegd.

Mocht u zaken missen of bijvoorbeeld foto’s ter beschikking willen stellen voor publicatie, maak dan gebruik van het contactformulier. Wij nemen dan zsm contact met u op.

Wij wensen u veel kijk en luister plezier met deze nieuwe website.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van Madjoe Breda,

Kees Kampschuur, Secretaris