Uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018

De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op 24 december 2015 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 januari 2017, maar is door de Staatssecretaris verlengd tot 1 januari 2018. Aanvragen voor deze regeling moeten uiterlijk 1 januari 2018 zijn ontvangen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen die daarna worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Wie komen in aanmerking?

De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele genoegdoening voor KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement, die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen (volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is komen te overlijden, kan een aanvraag door de erfgenamen worden ingediend.

Uitzonderingen?

De Uitkeringsregeling Backpay voorziet in de mogelijkheid voor een toekenning op grond van een hardheidsbepaling. Deze hardheidsbepaling is bijvoorbeeld toegepast op personen met werkzaamheden die volledig of voor een groot deel werden gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijzend personeel in het gesubsidieerde particulier onderwijs en aan verplegend personeel in een aantal gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen. De hardheidsbepaling kan niet worden toegepast op personen die voor 15 augustus 2015 zijn overleden.

Wat wordt uitgekeerd?

De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig belastingvrij bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag is niet van invloed op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en heeft geen gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-, AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer dan 5.100 personen onderzocht op een mogelijk recht op de Uitkeringsregeling Backpay. Tot en met juli 2017 is de Backpay-uitkering 577 keer toegekend, waaronder 137 toekenningen aan personen die in het buitenland wonen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Een informatiefolder, een aanvraagformulier en informatie over het Backpay-beleid zijn beschikbaar op de website van de SVB of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden, tel: 071 – 535 68 88, e-mail: info.wvo@svb.nl.

Ook zijn de benodigde formulieren te vinden op de pagina informatie, zorg & ondersteuning van deze website.

CJ Kampschuur