Zorg & Ondersteuning

ZORG & ONDERSTEUNING

Op dit deel van de pagina treft u informatie aan over diverse organisatie die zich inzetten voor de Indische ouderen, de Indische cultuur en historie

Raffy

www.raffyzorg.nl : Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LSMOwww.lsmo.nl Het belangrijkste doel van Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen is het bevorderen van het welzijn van Molukse ouderen in Nederland. Om hier aan bij te kunnen dragen onderhoudt LSMO nauwe contacten met ouderenwerkgroepen in het land. Met behulp van deze vrijwilligersgroepen wordt LSMO steeds op de hoogte gehouden over de zorg-behoefte van Molukse ouderen en de mate waarin zij gebruik maken van het aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Wanneer vrijwilligersgroepen behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld in het kader van het begrijpelijk maken van de uitvoering van de Wmo, biedt LSMO ondersteuning in de vorm van de cursus en training ‘Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen’. Activiteiten van ouderenwerkgroepen die bijdragen aan het langer zelfstandig functioneren van Molukse ouderen in de samenleving worden eveneens door LSMO ondersteund. Hierbij valt te denken aan de verschillende vormen van activiteiten voor ouderen, variërend van recreatieve activiteiten tot begeleiding in de dagopvang en -verzorging.

images

www.arjati.nl : Arjati zet zich in voor het rijk en breed geschakeerde Indisch erfgoed op cultureel gebied. Zonder uitputtend te willen zijn kan gedacht worden aan: verhalen van (groot)ouders, sfeer en typische ‘momenten’, samenzijn, muziek, krontjong, dans, verdedigingssporten als pencak silat e.a., kleding, identiteit, de Indische gastvrijheid, eten, respect naar anderen, gewoonten, historie,  kunst en literatuur, brieven, persoonlijke getuigenissen van de tijd in Nederlands Indië, voorwerpen die associaties oproepen met Nederlands Indië. Arjati doet dit door het stimuleren van verbanden en contacten leggen tussen de eerste generatie Indische Nederlanders (zeg maar de grootouders) met de tweede , derde en latere generaties (kinderen, kleinkinderen e.d.).Tot deze generaties rekent Arjati ook mensen met een oorspronkelijke Nederlandse achtergrond of andere nationaliteit (zoals veel Duitsers, Chinezen, etc.) die nauw betrokken zijn bij Nederlands Indië of zich anderszins verbonden voelen met deze cultuur. En het Faciliteren (organiseren van bijeenkomsten) en stimuleren van alles wat bijdraagt aan het behoud van het Indisch erfgoed.

Pelita

www.pelita.nl : Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling. Pelita begeleidt aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Een belangrijk aspect hiervan is het opstellen van sociale rapporten, aan de hand waarvan de uitkeringsinstantie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden beslist of de aanvrager aanspraak kan maken op één van de wetten.Maatschappelijk werkers in het land begeleiden mensen die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen ervaren in hun huidige functioneren. Ook is er aandacht voor vragen/problemen van de tweede en/of latere generaties

nusantara zorgwww.nusantara.nl  Nusantara staat voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige cultuurspecifieke zorg en dienstverlening waarbij de cliënt uit haar doelgroep centraal staat. Nusantara levert als Indische cultuurspecifieke zorginstelling alles wat het dagelijks leven van een cliënt – mét diens lichamelijke en psychische aandoeningen en ongemakken – zo zelfstandig en comfortabel kan maken. Wij streven daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van welbevinden en kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Daartoe zetten wij ons bedrijfskapitaal in. Wij stimuleren tevens onze medewerkers bij het realiseren van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en van de juiste arbeidsethos. Bij het leven en werken binnen Nusantara staat het moderne concept van de grootfamilie centraal. Dit concept is een metafoor van de Indische grootfamilie: een wij-cultuur met een vriendschappelijke open omgang met elkaar, waarbij volwassenen en ouderen vanzelfsprekend een eigen plaats innemen, als in een nieuwe familiekring. Met dit uitgangspunt gaan wij als Nusantara nadrukkelijk in tegen de tendens van verdergaande standaardisering en onpersoonlijke instrumenteel gerichte regelgeving. Wij zoeken doelbewust de eigenheid, de identiteit en persoonlijkheid op van ieder mens in zijn eigen kring.

UnknownHet Nederlands Indisch Cultureel Centrum : De Stichting heeft als doel: Het bieden van gelegenheid voor ontmoeting en zodoende het bij elkaar brengen van mensen uit Nederlands Indische, Molukse, Chinees Indische, Nieuw Guinese en Surinaams Javaanse culturen enerzijds en mensen uit de Nederlandse cultuur anderzijds om de Indische cultuur uit te dragen en te promoten en de gezamenlijke beleving van deze cultuur en het behoud van het Indisch erfgoed te stimuleren in de ruimste zin des woords. Op de pagina “ARCHIEF” treft u het magazine aan van het NICC.

Indisch platformHet Indisch Platform :Deze Stichting is een overlegcollege van de aangesloten autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen, verbonden aan en voortkomend uit de Indische gemeenschap in Nederland. Het doel van het Indisch Platform is het opkomen voor en de bewaking van de rechten en belangen van (de leden van) de aangesloten organisaties.Tot de Indische gemeenschap behoren alle Nederlanders die afkomstig zijn uit voormalig Nederlands-Indië en/of voormalig Nederlands Nieuw Guinea en de Republiek Indonesië, aldaar zijn geboren en/of opgegroeid, dan wel aldaar verbleven of verblijven en de afstammelingen van deze Nederlanders.

logo_sje1 De stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden, in concentratiekampen, gevangenisen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en hun grondrechten werden ontnomen

TFIR

De stichting Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) zet zich in voor de belangen van al diegenen die als gevolg van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië op welke wijze dan ook materiële of immateriële schade hebben ondervonden.

 

sp_logoDe nederlands-indie.startpagina.nl : Deze startpagina is een goed vertrekpunt voor iedereen die iets over Nederlands-Indie wil weten. De pagina omvat links over de geschiedenis,  foto’s en kaarten, de taal, de cultuur en diverse organisatie. Ook is er informatie over boeken, kunst en musea.

sakura

www.stichting-sakura.nl : Sakura heeft als doel het fungeren als contact orgaan voor nakomelingen van Japanse vaders en Indische (of Hollandse) moeders geboren tussen 1940 en 1948 en voor de direct belanghebbenden van deze nakomelingen zoals hun partners, kinderen en vrienden. Sakura geeft hier invulling aan door het organiseren van bijeenkomsten, het ondersteunen naar het zoeken van biologische vaders in Japan, het organiseren van verwerkingen reizen, etc.